سایت آپلود عکس و آپلود سنتر فایل ایران بلاگ>

حکایتی جالب از توصیف دنیا

 بزرگترین سایت فرهنگی و تفریحی ایرانیان |Funshad.com

اعرابی سالخورده که صد و بیست سال داشت به خدمت معاویه در آمد.معاویه از وی خواست که دنیا را برای من توصیف کن.


گفت: چند سالی گرفتاری است و چند سالی خوش و آسانی. انسانی زاده می شود و انسانی هلاک می شود.

اگر انسانی زاده نشود، آفریدگان تباه شوند و اگر انسانی نمیرد، زمین تنگ شود.